INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU

Pre našu spoločnosť je prioritou chrániť osobné údaje zákazníkov v zmysle platnej legislatívy, najmä v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “ZoOOÚ”).
Dodržiavame všetky potrebné štandardy a pravidlá, a preto v zmysle príslušných ustanovení ZoOOÚ poskytujeme dotknutej osobe nižšie uvedené informácie.

1. Základné pojmy

Osobný údaj – údaj týkajúci fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo (napr. meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor a pod.);

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (napr. zákazník, potenciálny zákazník, zamestnanec);

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva AUTOMAX PLUS s.r.o. vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.
Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:
- fyzické osoby, ktoré majú záujem o kúpu, predaj, servis, opravu alebo požičanie motorového vozidla
- fyzické osoby, ktoré si zakúpili tovar alebo službu

Prevádzkovateľ – každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene;

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov je AUTOMAX PLUS, s.r.o., Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46569022, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.25999/R.
Na našu spoločnosť sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na vyššie uvedenej adrese.
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám, ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, môžete uplatňovať práva, o ktorých sa detailnejšie hovorí v samostatnej časti 6. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?
Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

Sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Spracúvanie osobných údajov - spracovateľské operácie s osobnými údajmi (napr. získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie);
Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potencionálnych klientov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.
Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

- Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Patrí medzi ne napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti a podpis.

- Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa.

- Informácie o využívaní produktov a služieb

Medzi tieto informácie patria informácie o produktoch, ktoré u nás máte alebo ste mali, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť vhodné riešenie.
Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu.

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

- Spracúvanie na základe zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe Vašej žiadosti

Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe Vašej žiadosti , pracujeme s nimi najmä pri rokovaní o uzavretí, zmene alebo spravovaní Vašej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe Vašej žiadosti . V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje ďalej spracúvame na účely správy zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu alebo na rokovanie o uzavretí alebo zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu. Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu, resp. predzmluvného vzťahu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Uvedené platí aj pre predzmluvný vzťah.

- Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Oprávnený záujem AUTOMAX PLUS s.r.o. – zámer je oprávnený a neprevyšuje záujmy dotknutej osoby. Spočíva v priamom marketingu.
AUTOMAX PLUS s.r.o. ako prevádzkovateľ je oprávnený na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od svojich zákazníkov zasielať svoju marketingovú komunikáciu s ponukou tovarov a služieb.
Základom tohto oprávneného záujmu je:
- snaha o poskytovanie ponuky tovaru a služieb našim zákazníkom v najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie nášho zákazníckeho vzťahu s nimi,
- starať sa o potreby našich zákazníkov;
- porozumenie našim zákazníkom vrátane vzorov, správania ako aj toho, čo sa im páči a nepáči;
- testovanie a vývoj nových služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich
- zasielať oznámenia, o ktorých si myslíme, že ich budú zaujímať a budú pre nich potrebné a prospešné
Spracúvanie s Vaším súhlasom
- Spracúvanie na marketingové účely
Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.
Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:
- ponuku produktov a služieb, ktorú Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, písomnou formou, či formou telefonického volania,
- automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám,
- výskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.
Poskytnutý súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný. Udelený súhlas na marketingové účely, trvá po dobu nasledujúcich 11 rokov do doby, než súhlas odvoláte. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu AUTOMAX PLUS s.r.o., Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica. Ďalšie informácie ohľadom odvolania súhlasu sú uvedené v časti 6. Ako môžete súhlas odvolať

Príjemca osobných údajov - každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou;
Tretia strana - subjekt iný než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;
Profilovanie - akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby;
Účel spracúvania osobných údajov – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje;
Osobitné kategórie osobných údajov – citlivé osobné údaje, ktoré majú špecifický charakter (napr. genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia);
Obmedzenie spracúvania osobných údajov - označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
Zodpovedná osoba - osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa ZoOOÚ.

2. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného, resp. predzmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.
- Predzmluvný vzťah na základe Vašej žiadosti
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 12 mesiacov.

- Zmluvný vzťah
Kúpne/predajné zmluvy sa uchovávajú po dobu 11 rokov.
Zákazkové listy a zmluvy o vykonaní servisných služieb sa uchovávajú po dobu 11 rokov.
Ostatné zmluvy o poskytnutí služieb sa uchovávajú po dobu 11 rokov.
- Marketing
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 11 rokov.
- Spotrebiteľská súťaž, Vernostný program
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

- Online mediálne kanály
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 18 mesiacov.
Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci spoločnosti máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.
Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:
- Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Patrí medzi ne napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti a podpis.

- Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa.

- Informácie o využívaní produktov a služieb
Medzi tieto informácie patria informácie o produktoch, ktoré u nás máte alebo ste mali, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť vhodné riešenie.

3. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.
♦ Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

♦ Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

♦ Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
- už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
-odvoláte svoj súhlas;
- namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
- spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

♦ Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.
K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:
nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
♦ Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
♦ Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
- na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
- z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
-vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. Ak vznesiete námietku súvisiacu s priamym marketingom, prestaneme využívať vaše osobné údaje na priame marketingové účely.
♦ Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

4. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu AUTOMAX PLUS s.r.o., Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica

5. Za aký dlhý čas môžem očakávať odpoveď?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať a to iba v písomnej podobe, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. Súhlas môžete odvolať:
• listom zaslaným na korešpondenčnú adresu AUTOMAX PLUS s.r.o., Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
• písomným vyhlásením podaným v našej spoločnosti
• zaslaním oznámenia na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania e-newslettra tak urobíte
• kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke alebo záhlaví každého reklamného mailu

7. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, poskytovatelia IT služieb, audítori, finančná kontrola, súdy, úrady činné v trestnom konaní.
Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.
Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.
Spoločnosť AUTOMAX PLUS s r.o. nevykonáva všetko spracovávanie osobných údajov sama, ale využíva podporu profesionálnych partnerov. Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám.
Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31347215 a jej sprostredkovateľom za účelom ponuky produktov a služieb značky ŠKODA, ich zdokonaľovania, prieskumu trhu, zisťovanie spokojnosti zákazníkov, zasielanie značkového časopisu ŠKODA a iné marketingové aktivity bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti Porsche Slovakia spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6133/B a jej sprostredkovateľom za účelom ponuky produktov a služieb, ich zdokonaľovania, prieskumu trhu, zisťovanie spokojnosti zákazníkov, zasielanie magazínu, účasť v súťaži, poskytnutie finančných výhod pri kúpe vozidla a iné marketingové aktivity bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
Ďaľšími príjemcami osobných údajov možu byť prepravné spoločnosti za účelom dodania objednaného tovaru, advokáti, auditori a iní príjemcovia v zmysle osobitných predpisov.
Naša spoločnosť neposkytuje údaje tretím stranám - napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

8. Používame automatizované spracúvanie
Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod.
Profilovanie používame pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie našich služieb. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb presne podľa Vašich predstáv.